Drobečková navigace

Úvod > Přírodní poměry a zajímavosti

Přírodní poměry a zajímavosti

Zhodnocení přírodních poměrů

Rozbor přírodních podmínek

Přírodní lesní oblast

LHC LDO Měřín se nachází v přírodních lesních oblastech 16 – Českomoravská vrchovina (převážná část) a 33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny ( Blatiny v Měřínské kotlině a JV okraj LHC).

Poměry orografické a hydrografické

Území LHC se dle geomorfologického členění nachází na Křižanovské vrchovině, která je součástí provincie Česká Vysočina – Českomoravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina. Reliéf terénu je tvořen zarovnanými povrchy mírně taktonicky rozčleněnými v ploché hřbety a ploché kotliny, nad něž vystupuje v okraji rulový hřbet Arnoleckých hor. Na jihovýchodním okraji LHC je reliéf členitější, terén je zbrázděn zahloubenými drobnými vodotečemi. Lesní porosty se většinou nacházejí na plochých hřbetech, v kotlině se vyskytují na vodou silně ovlivněných lokalitách, nevhodných pro zemědělskou výrobu. Nadmořská výška se pohybuje cca od 460 do 694 m n.m., nejvyšším vrcholem je Dědkovská hora (694,0 m n.m.) v pokračování hřbetu Arnoleckých hor, vrchol Chlumek ve stejnojmenném komplexu má nadmořskou výšku 628 m, v pásmu vrcholů lesního komplexu Pavlínov dosahuje nejvyšší nadmořské výšky Panský kopec 668,2 m (vrchol leží již mimo LHC v sousedství dílce 20A ), Spálený kopec 630 m, Bílá skála 644 m a Posekání 639,8m. Pavlínovská horka má nadmořskou výšku 614,8 m. Komplex lesů odd. 1 – 8 leží v nadmořské výšce kolem 600 m (Na Vrchu 617,2 m, Kopaniny 602,6 m).Nadmořská výška lesů pod Strážnicí na svazích do údolí a v údolí Svatoslavského potoka se pohybuje kolem 500 m, kde leží také nejnižší bod LHC při Svatoslavském potoku – ca 458 m n.m. Z území jsou vody odváděny převážně Balinkou s jejími přítoky (Nadějovský, Koutecký, Blízkovský, Svatoslavský potok a Žďárka), vlévající se do řeky Oslavy přes Jihlavu, Dyji a Moravu dále pak do Dunaje a Černého moře.

Poměry klimatické

Dle Quitta leží území v mírně teplé, vlhké, vrchovinné klimatické oblasti MT – 5. Průměrná roční teplota je cca 6,7°C, ve vegetačním období 13°C ( IV – IX měsíc). Průměrné roční srážky činí 666mm, ve vegetačním období 399 mm. Průměrná vegetační doba je 146 dnů. Langův dešťový faktor má hodnotu 99, jedná se tedy o humidní, na hřbetech až perhumidní klima. Uvedené údaje jsou převzaty z meteorologické stanice Křižanov s přihlédnutím k údajům meteorologických stanic Jihlava a Žďár n.S. Lokální rozdíly v mikroklimatu jsou zvýrazňovány mezoklimaticky, např. slunné a stinné svahy , resp. návětrné a závětrné polohy,blízkost vodotečí a vodních ploch, na JV dno údolí.

Poměry geologické a pedologické

Po geologické stránce náleží LHC k Českému masivu, převážně krystaliniku. Převažují biotitické až muskoviticko biotitické pararuly až migmatity, přerušené na JV okraji masivem biotitických až amfibolických melanokratních granitů až syenodioritů, s pomístními hlinitými překryvy a aluviálními náplavami. Půdní poměry závisí především na matečné hornině a reliéfu terénu. Převažují kyselé typické kambizemě, velmi často oglejené, na těžších hlínách pseudogleje.. K méně zastoupeným půdním typům patří fluvizemě v okolí vodních toků. Na rulách jsou půdy většinou hlinitopísčité až písčitohlinité, s menším obsahem skeletu, slabě až středně bohaté. Středně až dobře zásobené jsou půdy na syenitu, které jsou slabě písčité, v podstatě bez štěrku, jen s velkými balvany. Specifické půdní podmínky vznikají na hlinitých materiálech plošin se střídavým zamokřováním a vznikem pseudoglejů.

Lesní vegetační stupně

Zájmové území se nachází v 5. (jedlobukovém) lesním vegetačním stupni, vodou ovlivněné lokality jsou zařazeny do 6.(smrkobukového ) lesního vegetačního stupně. Okrajově na JV se v PLO 33 vyskytuje 4. (bukový) lesní vegetační stupeň. Převládají společenstva oglejené stanovištní řady ( více jak 60% území LHC ) a spolu se společenstvy živné stanovištní řady ( téměř 30% území LHC )zcela dominují. Kolem 5 % území zaujímá stanovištní řada kyselá, exponovaná a extrémní stanovištní řada pak spolu cca 3% plochy území LHC, necelé 1% území LHC patří k lužní stanovištní
řadě. Z hlediska biogeografického členění území LHC náleží k 1.50 Velkomeziříčskému bioregionu, který se rozkládá v mezofytiku, fytogeografickém obvodu Českomoravské mezofytikum, 67. Fytogeografickém okrese Českomoravská vrchovina.V potencionální vegetaci jsou zastoupeny acidofilní bučiny s ostrůvky květnatých bučin.

Zhodnocení přírodních poměrů